Grip op Inhuur

Veel gemeenten staan momenteel voor een uitdagende taak.  Er is sprake van een economische crisis die leidt tot gedwongen bezuinigingen. De rijksoverheid besluit steeds meer tot decentralisatie: U als lokale overheid voert steeds meer wet- en regelgeving uit. Dat doet u in een arbeidsmarkt waar, ondanks de crisis, schaarste binnen specialistische vakgebieden heerst. Daarnaast heeft u ook te maken met vergrijzing die zorgt voor kennisverlies door een toenemende uitstroom van ervaren medewerkers. 

In de afgelopen periode heeft een aantal van onze consultants bij diverse gemeenten (waaronder gemeente Aalsmeer, Nijmegen en Zaanstad) in projecten geparticipeerd, of hieraan leiding gegeven, waarbij de bovenstaande probleemstelling centraal stond. Een belangrijk onderwerp dat valt onder deze probleemstelling is ‘inhuur derden’. Het doel van een aantal van deze projecten was de kosten voor ’inhuur derden’ fors te verlagen, ervoor te zorgen dat de inkoopdossiers op orde zijn, zonder dat dit ten koste mocht gaan van de kwaliteit van de ingehuurde medewerkers. Ook de borging van de kennis in de organisatie speelde hierbij een belangrijke rol.

Voor deze gemeenten hebben we na een goede analyse een plan van aanpak opgesteld dat vervolgens (afhankelijk van de wens van de opdrachtgever en beschikbare expertise en capaciteit) door 1 of meerdere consultants is uitgevoerd.

Uiteindelijk heeft dit onder meer geleid tot:

-       Forse besparing op de uitgaven (variërend van 10% tot 25%)

-       Toekomstbeeld op inhuur / inzet derden (in relatie tot strategisch personeelsplanning)

-       Nieuwe efficiënte interne processen

-       Duidelijke afspraken met leveranciers (bijvoorbeeld in de vorm van raamcontracten)

-       Duidelijke stuurinformatie aan management en control

-       Dossiervorming die aan alle eisen voldoet

Bovenstaande geldt uiteraard voor de bovengenoemde gemeenten en is in iedere gemeente net weer even anders. We realiseren ons dat u uw eigen speerpunten, knelpunten en prioriteiten heeft, vandaar dat wij in onze analyse en aanpak maatwerk leveren. Hierbij komt onze ervaring (en bewezen aanpak) in andere gemeenten goed van pas.

 
Make a Free Website with Yola.